روش تشخیص ایران چک تقلبی

روش تشخیص ایران چک تقلبی


اسکناس و ایران چک به خاطر ارزش و اهمیت آن دارای ویژگی هایی منحصر به فرد است تا نسخه تقلبی آن را از واقعی تمیز دهد. چندین ویژگی در ایران چک های بانک مرکزی تعبیه شده که به وسیله آنها می توان این چک های واقعی را از تقلبی تشخیص داد. این ویژگی ها طوری تعبیه شده اند که چک پول های تقلبی آن را ندارند.

یعنی افرادی که چک پول های تقلبی را ایجاد می کنند توانایی تعبیه این ویژگی ها را ندارند. مشخصه های ایران چک به گونه ای است که اگر از روی آن کپی تهیه شود آن مشخصه ها از بین می رود و در نسخه کپی وجود نخواهد داشت.

مشخصه های امنیتی ایران چک

روی ایران چک تصویر بارگاه اما رضا علیه السلام نقش بسته است واترمارک تصویر فردوسی در داخل کاغذ چک قرار گرفته است. واترمارک  به تصویر مخفی در داخل کاغذ گفته می شود و وقتی چک پول در مقابل نور قرار می گیرد آن تصویر قابل رویت است.

دومین ویژگی مهم ایران چک و دیگر اسکناس ها نخ امنیتی است که در وسط کاغذ قرار گرفته که مانند هولوگرام است و در آن علامت بانک مرکزی قرار گرفته است.

نقش و نگارهای طراحی شده در روی ایران چک برجسته می باشند و با انگشت قابل لمس هستند. ایران چک دارای شماره امنیتی در قیمت بالای خود است که با نور ماوراء بنفش تغییر رنگ می دهد. همچنین شماره سریالی نیز جهت کنترل ماشینی در آن تعبیه شده است.

علامت بانک مرکزی در وسط چک طوری است که با حرارت تغییر رنگ می دهد و اگر با انگشت آنرا لمس کنید تا دمایش بالارود، آن علامت ناپدید می شود و پس از چند ثانیه دوباره به حالت قبلی بازمی گردد.

مشخصه های پشت ایران چک

در قسمت پشتی ایران چک نیز مشخصه ای وجود دارد. در بخش وسط آن عدد ۵۰ به صورت نامرئی قرار داده شده که با تابش نور ماوراء بنفش دیده می شود.