سقوط قیمت دلار به ۴۵۰۰ تومان

سقوط قیمت دلار به ۴۵۰۰ تومان


در این روزهای آخر سالی که قیمت دلار به ۴۷۰۰ تومان رسیده بود و کسی جلودار آن نبود ناگهان با ورود دلار های تازه به بازار قیمت ها فروکش کرد و به ۴۵۰۰ تومان رسید. گفته می شود در حال حاضر نیز دلار در بازار آزاد و صرافی های خیابان فردوسی همین مقدار است. می توان گفت دلارهای خانگی باعث کاهش قیمت ها شد.

وضعیت عادی بازار ارز

با کاهش تدریجی قیمت دلار بازار ارز نیز به حالت عادی برگشته است که بخشی از آن مربوط به صحبت های رئیس بانک مرکزی بوده است. صحبت هایی مبنی بر وجود دلار کافی در کشور و پر بودن خزانه که تاثیر خوبی در کاهش قیمت های کاذب داشته است.

یکی از متخصصین اقتصادی بازار ارز می گوید اگر باز هم دلار های خانگی وارد بازار شوند و دولت بیشتر بر وجود ارز کافی در کشور تاکید کند میتوان بیش از پیش از قیمت ارز کاست و نرخ دلار به به چهارهزار تومان نزدیک کرد.

فروش دلارهای خانگی برای کاهش ضرر

با نزول قیمت دلار در بازار آزاد مردم می توانند دلارهای خانگی خود را سریعتر بفروشند تا بیش از این ضرر نکنند. این کار فایده دیگری که دارد باعث افزایش دلارهای خانگی و کاهش مجدد قیمت دلار می شود.

برخی صرافی ها به اندازه کافی دلار در خزانه دارند اما می خواهند با گران شدن دلار آنها را به فروش برسانند و سود بیشتری کنند.