چاپ اولین اسکناس ایرانی توسط مغولها

چاپ اولین اسکناس ایرانی توسط مغولها


پول های کاغذی که امروزه جزء اصلی زندگی انسان شده است صدها سال قبل توسط مغولها ابداع شده است. قبل از آن از سکه به عنوان پول استفاده می شود و مغولها در ایران اولین پول کاغذی را تولید کردند. انتشار اولین پول کاغذی در ایران توسط یکی از فرمانروایان مغول انجام شد.

این فرمانروای مغول زمانی که ایران را فتح کرد و حکومت ایران را به دست گرفت با خزانه ای خالی روبرو بود و برای این که این مشکل را حل کند به پیروی از چینی ها پول کاغذی تولید کرد. در آن زمان در چین از پول کاغذی استفاده می شد و او برای جبران خزانه خالی چاپخانه ای احداث کرد تا با تولید اسکناس این وضعیت را بهبود بخشد.

پولی که مغول ها برای اولین بار تولید کردند چاو نام داشت که کلمه ای ترکی به معنی شهرت بود. در ابتدا مردم پول های کاغذی چاپ شده را قبول نداشتند و از آن استفاده نمی کردند اما پس از مدتی که این اسکناس ها در جامعه وجود داشت رفته رفته مردم به سوی آن اقبال نشان دادند و از آن برای معاملات خود استفاده کردند.

پول های زمان ما نیز در زمان پیروزی جمهوری اسلامی به چاپ رسیدند که امروزه از آن استفاده می کنیم.