رشد ۱۰ درصدی پایه پولی کشور در سال ۹۶

رشد ۱۰ درصدی پایه پولی کشور در سال ۹۶


بنابر گزارش های منتشر شده توسط بانک مرکزی حجم پایه پولی کشور در آذر امسال نسبت به سال گذشته رشد داشته و این رشد به بیشتر از ۱۰ درصد رسیده است و امید است در ماه های آینده نیز افزایش خوبی داشته باشد.  گفته می شود رشد بیشتر پایه پولی کشور در آینده انتظار گزافی نیست و به نظر می رسد در سال آینده رشد بیشتری داشته باشد.

تعریف پایه پولی به این صورت است که نسبت میان کل پول های منتشر شده توسط بانک مرکزی و مقدار پولی که در خزانه بانک مرکزی موجود است پایه پولی گفته می شود که در واقع این مفهوم باعث استحکام سیستم بانکی کشور و اعتبار بیشتر بانک مرکزی می شود.

بر اساس محاسبات انجام شده رشد پایه پولی کشور در سال ۹۶ برابر ۱۰ درصد بوده که به نسبت سال های گذشته رشد خوبی می باشد.

بنابر نظر کارشناسان اقتصادی هر چه پایه پولی کشوری بیشتر باشد به معنای آن است که ذخیره ارزی آن کشور بیشتر می باشد و همین باعث استحکام بازار ارز آن کشور بوده و حاکی از اقتصاد قوی و پویای آن کشور می باشد.