میزان اسکناس و سکه های موجود در بازار ارز

میزان اسکناس و سکه های موجود در بازار ارز


به تازگی آمار جدید از میزان اسکناس و سکه های موجود در بازار ارز توسط بانک مرکزی منتشر شده که این آمار حاکی از آن است که میزان  این سکه و اسکناس ها نسبت به زمان مشابه سال قبل یک دهم درصد رشد داشته و افزایش پیدا کرده است. منظور از این سکه ها همان سکه های نیکلی است که در دست مردم است. اسکناس نیز همان هایی است که در جیب مردم و در بانک ها و در دست کاسبان می باشد.

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی از مقدار پول موجود در بازار به این نتیجه می رسیم که تولید پول کمی رشد داشته اما فرسایش آن نیز زیاد بوده است. آمارها نشان می دهد مقدار ارز موجود در بازار چیزی در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به پارسال بیشتر نیز شده است.

فرسایش اسکناس های بازار پول و ارز

در کنار رشد این آمار باید توجه داشت که مقداری از این اسکناس ها هم به علت فرسودگی و استفاده زیاد توسط بانک ملی ایران جمع آوری شده و به چرخه تولید بازگشته است. مقداری که خیلی هم کم نیست و نشان دهنده استفاده نادرست از اسکناس و پول های کاغذی  می باشد.

البته مقداری از این ارز نزد بانک ها بوده و در خزانه آنها می باشد. چیزی حدود یازده ملیارد تومان از این اسکناس ها در گاوصندوق بانک ها می باشد. همچنین چیزی حدود هفت هزار میلیاد تومان از سکه و ارز نامبرده نزد بانک مرکزی می باشد و در خزانه های آن به سر می برد. این مقدار را باید از کل مبلغ ارز درون بازار کاست.