رشد اقتصادی برای مردم محسوس نیست

رشد اقتصادی برای مردم محسوس نیست


در چند سال اخیر رشد اقتصادی کشور بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود ۴ درصد بوده است. عددی که اگرچه زیاد به نظر نمی رسد اما برای خیلی ها غیر قابل باور است. زیرا آنرا در بتن جامعه و اقتصاد نمی ببنند. به عبارت دیگر رشد اقتصادی را در کوچه و بازار و جامعه احساس نمی کنند.

هر پایان هر سال بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور را به صورت علنی اعلام می کند و آن نرخ رشد را به دست رسانه ها می دهد. اما این اعداد و ارقام برای خیلی ها قابل قبول نیست نمی توانند آنرا قبول کنند. گرچه بانک مرکزی این اعداد را از مرکز آمار گرفته و به صورت رسمی منتشر می کند.

نرخ رشد نظری یا عملی

اگر خوب توجه کنیم متوجه می شوید که نرخ رشد اعلامی توسط بانک مرکزی با محاسبات علمی توسط مرکز آمار بدست آمده و می تواند گفت این نرخ، نرخ نظری و محاسباتی است. اما ممکن است در عمل کمی تفاوت داشته باشد و رشد اقتصادی واقعی متفاوت باشد. اما این به معنای بی اهمیت بودن این اعداد نیست و بالاخره نرخ رشد است اگرچه محاسباتی و نظری باشد. نرخ نظری هم براساس محاسبات عملی و اقتصادی به دست آمده که معنا و مفهوم خود را دارد.

عدم مشاهده رشد نرخ در بازار ارز

اما برای خیلی ها مسئله این است که چرا نرخ رشد در بتن جامعه احساس نمی شود و مردم این رشد را در زندگی خود نمی بینند. قطعا این سوال خوبی است که چرا مردم رشد اقتصادی را در زندگی خود نمی بینند؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت نرخ رشد اقتصادی فقط به معنی کاهش تورم و بی کاری نیست. درواقع کاهش نرخ تورم و کاهش بیکاری نیز جزء رشد اقتصادی محسوب می شود اما عوامل دیگری نیز وجود دارد. مثلا از جمله دیگر عوامل می توان به افزایش صادرات و یا افزایش توریست و گردشگر نام برد که این موارد هم در افزایش نرخ رشد اقتصادی تاثیر گذار هستند.

اگر بخواهیم دقیق نگاه کنیم با افزایش فروش نفت می توان نرخ صادرات را افزایش داد و با افزایش نرخ صادرات، نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا می کند و این یعنی نرخ رشد اقتصادی بیشتر شده اما مردم هیچ احساسی از این رشد اقتصادی ندارند زیرا پول نقت در خزانه دولت می رود و تاثیری در زندگی مردم ندارد.

چگونه مردم افزایش نرخ رشد اقتصادی را در زندگی احساس کنند؟

نکته دیگر این که این افزایش نرخ به صورت فوری در زندگی مردم تاثیر نمی گذارد و ممکن است با گذشت چند ماه تازه مردم این رشد را احساس کنند ضمن این که مقدار این رشد نیز در حدی نیست که کسی آن را درک کند.

اگر مردم بخواهند با افزایش نرخ رشد زندگی آنها نیز بهتر شود و معیشت آنها رو به بهبودی برود باید سرمایه های راکد وارد تولید شوند تا هم کارگر ایرانی بیکار نباشد و هم با افزایش تولید و صادرات نرخ رشد افزایش پیدا کند.