چه کسانی از گرانی دلار خوشحال هستند؟

چه کسانی از گرانی دلار خوشحال هستند؟


گرانی دلار چیز جدیدی نیست و در زمان های گذشته نیز قیمت دلار با نوسانات و افزایش نرخ همراه بوده اما چیزی که در این میان عجیب است خوشحالی عده ای از گرانی دلار می باشد. با گران شدن دلار در این روزها عده از افراد به خاطر این افزایش نرخ دلار خوشحال شده اند.

به گفته رئیس بانک مرکزی مشخص شده عده ای از افراد منتظر افزایش نرخ دلار می باشند و به محض گران شدن دلار می شوند کاسه داغ تر از آش و با شتاب زدگی اقدام به خرید دلار می کنند به طوری که دلال های بازار ارز نیز از کار آنها در عجب می مانند.

خوشحالی سودجویان بازار ارز از افزایش نرخ دلار

جای تاسف دارد که بعضی در داخل با افزایش قیمت دلار خرسند می شود و اقدام به دلالی در این بازار می کنند به طوری که دلال های عادی هم ا آنها عقب می مانند. این عجله و سرعت در خرید دلار چه معنایی می تواند داشته باشد غیر از این که این افراد سودجویان  بازار ارز در لباس سرمایه گذار می باشد.

این افراد سودجو طوری خوشحالی می کنند که گویا دلار ارث پدر آنهاست و با گران شدن آن چیزی در جیب آنها می رود غافل از آنکه دلار پول آمریکاست و با گران شدن آن این آمریکاست که باید خوشحال شود حال آنکه ترامپ نیز خوشحال می شود.