چرا تراز تجاری کشور منفی شده؟

چرا تراز تجاری کشور منفی شده؟


تراز تجاری منفی! چیزی که به تازگی توسط رئیس بانک مرکزی ابراز شد. اما این تراز تجاری چیست که بخواهد منفی شود و این که چرا باید در اقتصاد ما نمره منفی وجود داشته باشد. گفته می شو در نیمه اول امسال صادرات کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته و به همین دلیل تراز تجاری کشور در شش ماهه اول امسال منفی شده است.

اما تراز تجاری یعنی چه؟

تراز تجاری یعنی صادرات خالص به معنی این که در مدت مورد نظر چه مقدار صادرات خالص در کشور بوده. به این معنی که ارزش پولی واردات را از صادرات کسر کرده و مقدار صادرات خالص را بدست آورد. حالا اعلام شده این مقدار امسال منفی بوده یعنی اینکه واردات بیشتر از صادرات انجام شده است.

چرا تراز تجاری منفی؟ اقتصاد وارداتی یا صادراتی؟

با توجه به خبر مورد نظر در مورد تراز تجاری منفی به نظر می رسد اقتصاد کشور وارداتی بوده تا صادراتی. بیش از این که در کشور از طریق صادرات ارز وارد کشور شود به وسیله ی واردات ارز از کشور خارج شده است. چرا باید چنین وضعیتی باشد؟ 

در وضعیتی که دروازه های واردات باز شده و هیچ نظارتی بر واردات اجناس وجود ندارد و در حالی که نه تنها از تولید داخلی و صادرات حمایت نمی شود بلکه جلوی آنها نیز گرفته می شود تعجبی ندارد تراز منفی تجاری به وجود آید.

راه جلوگیری از تراز تجاری منفی

فعالین اقتصادی بر این باورند که تا زمانی که از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی حمایت نشود و دروازه واردات باز باشد تراز تجاری کشور رشد که نمی کند هیچ، منفی تر هم خواهد شد. تنها راه مقابله با این وضعیت حمایت از تولید داخلی و کمک به صادرات است. همچنین باید از واردات بی رویه جلوگیری شود.