پیش بینی اقتصادی کدام بانک بهتر است؟

پیش بینی اقتصادی کدام بانک بهتر است؟


براساس آمارهای منتشر شده توسط اتحادیه جهانی پول رتبه بندی بانک های مرکزی کشورهای مختلف بر اساس دقت در پیش بینی وضعیت اقتصادی انجام شده است و بهترین و بدترین بانکهای مرکزی در این پیش بینی ها مشخص شده اند.

طبق آمار منتشر شده هیچ یک از بانک های مرکزی کشورها پیش بینی عالی و دقیقی در مورد نرخ تورم و وضعیت اقتصادی نداشته اند اما بانک مرکزی انگلیس بدترین بانک شناخته شده است چون در این رقابت بدترین پیش بینی اقتصادی را داشته به طوری که هیچ بانک دیگری بدتر از آن نبوده است. با این که بانک مرکزی انگلیس سابقه طولانی در اقتصاد و استعمار دارد اما امروز شاهد چنین وضعیت نابسامانی هستیم.

علت نادرست بودن پیش بینی بانک مرکزی انگلیس

اما چرا پیش بینی اقتصادی بانک انگلیس تا این حد نادرست از آب درآمده است؟ یکی از عواملی که تاثیر زیادی در دقت پیش بینی ها دارد اعتبار بانک مورد نظر است. اعتبار بانک می تواند سرمایه ذخیره ای آن بانک باشد و یا این که در جامعه بین المللی و اقتصاد جهانی قابل اعتماد باشد.

یکی از انتقادهای جدی به بانک انگلیس همین پیش بینی نادرست آن است. بانک مرکزی انگلستان با این سابقه طولانی نباید چنین پیش بینی های نادرستی انجام دهد.