تاثیر شفاف سازی مالیاتی بر رشد اقتصادی

تاثیر شفاف سازی مالیاتی بر رشد اقتصادی


عده ای نه چندان معدود که کمترین فشان اقتصادی را در این روزها احساس می کنند و در کنار آن فشار مالیاتی را نیز ندارند. سرمایه دارانی که گرچه پول های هنگفتی دارند و درآمد آنها بسیار زیاد است اما مالیات از آنها گرفته نمی شود و جور آنها را تولیدکنندگان داخلی می کشند که مالیات کمر آنها را خم کرده است.

شفاف سازی مالیاتی، افزایش رشد اقتصادی

در کنار دیگر مسائل اقتصادی مانند بی کاری، تورم، گرانی، واردات بی رویه و عدم صادرات و حمایت نکردن از تولید ملی مالیات نیز وجود دارد که در این روزها کسی از آن صحبت به عمل نمی آورد. بخش مهمی از اقتصاد که منبع درآمدی دولت محسوب می شود و این منبع درآمدی فقط از طریق عده ای خاص تامین می شوند و به عبارتی کسانی آن را پرداخت نمی کنند.

یکی از انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است که همه با آن آشنا هستید چون تنها چیزی که از آن نصیب ما می شود پرداخت آن است. مالیاتی که همه آنرا برعهده مصرف کننده می اندازند.

اصلاح نظام مالیاتی برای شفاف سازی مالیات

نظام مالیاتی کشور نیازمند اصلاح و بازسازی است به طوری که تمام افراد ملزم به پرداخت مالیات شوند نه فقط کسانی که دستشان به جایی نمی رسد. در فضای غیر شفاف نظام مالیاتی عده ای سرمایه دار که درآمد بسیاری در اقتصاد کشور دارند از دادن مالیات فرار می کنند.

اگر بخواهیم اقتصاد کشور درست شود و رشد اقتصادی داشته باشیم باید مالیات ثروت مندان را نیز دریافت کنیم. در واقع دولت باید از ثروتمندان نیز مالیات دریافت کند. در حالی که چنین نیست.