برچسب ارز دانشجویی


  • جزئیات جدید دریافت ارز دانشجویی

    جزئیات جدید دریافت ارز دانشجویی

    التهاب اخیر بازار ارز و در پی آن اتفاقات رخ داده در بازار و تصمیمات بانک مرکزی بر روی ارز دانشجویی نیز تاثیر گذاشت و بانک مرکزی قوانین جدیدی را برای ت