برچسب ارز مسافرتی


  • جزئیات جدید دریافت ارز مسافرتی

    جزئیات جدید دریافت ارز مسافرتی

    ارز مسافرتی که تا پیش از این برای مسافران کشورهای خارجی در نظر گرفته شده بود و با قیمت دولتی عرضه می شد پس از جهش ارزی اخیر و یکسان سازی نرخ ارز تغییر