برچسب افزایش قیمت نفت


  • افزایش قیمت نفت ایران در سال گذشته

    افزایش قیمت نفت ایران در سال گذشته

    قیمت نفت ایران در سالهای پیش به شدت کاهش یافته بود که علت آن برداشت و صادرات بی رویه عربستان بود که باعث کاهش قیمت جهانی نفت و نفت ایران شده بود. اما

  • چه زمانی قیمت نفت ثابت می شود؟

    چه زمانی قیمت نفت ثابت می شود؟

    قیمت نفت روند افزایشی به خود گرفته به طوری که قیمت آن در این روزها بسیار زیاد شده است. اما سوال اصلی این است که این فازایش قیمت تا کجا ادامه خواهد داش