برچسب اقتصاد مقاومتی


  • چرا تراز تجاری کشور منفی شده؟

    چرا تراز تجاری کشور منفی شده؟

    تراز تجاری منفی! چیزی که به تازگی توسط رئیس بانک مرکزی ابراز شد. اما این تراز تجاری چیست که بخواهد منفی شود و این که چرا باید در اقتصاد ما نمره منفی و

  • چه زمانی از رکود خارج خواهیم شد؟

    چه زمانی از رکود خارج خواهیم شد؟

    خروج از رکود زمانی اتفاق می افتد که تولید داخلی افزایش یافته و به دنبال آن صادرات افزایش پیدا کند. در کنار این ها باید نرخ بیکاری نیز کاهش بیابد. در ا