برچسب اقتصاد کلان


  • آشنایی با اصطلاح اقتصاد خرد

    آشنایی با اصطلاح اقتصاد خرد

    در حالت کلی اقتصاد در دوبخش وجود دارد که یکی اقتصاد کلان و یکی اقتصاد خرد است. اما اقتصاد کلان به بررسی رفتار اقتصادی کلی و کلان کشور می پردازد حال آن