برچسب ایران چک


  • روش تشخیص ایران چک تقلبی

    روش تشخیص ایران چک تقلبی

    اسکناس و ایران چک به خاطر ارزش و اهمیت آن دارای ویژگی هایی منحصر به فرد است تا نسخه تقلبی آن را از واقعی تمیز دهد. چندین ویژگی در ایران چک های بانک مر