برچسب بازار جهانی نفت


  • چه زمانی قیمت نفت ثابت می شود؟

    چه زمانی قیمت نفت ثابت می شود؟

    قیمت نفت روند افزایشی به خود گرفته به طوری که قیمت آن در این روزها بسیار زیاد شده است. اما سوال اصلی این است که این فازایش قیمت تا کجا ادامه خواهد داش