برچسب بازار نفت


  • پیش بینی بانک جهانی درمورد ثروت جهان

    پیش بینی بانک جهانی درمورد ثروت جهان

    با این که به ظاهر همه فکر می کنند اقتصاد جهانی رو به زوال است و انسانها فقیر تر می شوند اما یکی از بانک های برجسته جهانی پیش بینی کرده ثروت جهانی در ح

  • چه زمانی قیمت نفت ثابت می شود؟

    چه زمانی قیمت نفت ثابت می شود؟

    قیمت نفت روند افزایشی به خود گرفته به طوری که قیمت آن در این روزها بسیار زیاد شده است. اما سوال اصلی این است که این فازایش قیمت تا کجا ادامه خواهد داش