برچسب بانک جهانی


  • پیش بینی بانک جهانی درمورد ثروت جهان

    پیش بینی بانک جهانی درمورد ثروت جهان

    با این که به ظاهر همه فکر می کنند اقتصاد جهانی رو به زوال است و انسانها فقیر تر می شوند اما یکی از بانک های برجسته جهانی پیش بینی کرده ثروت جهانی در ح