برچسب ثبات اقتصادی


  • تاثیر قیمت ارز بر ثبات اقتصادی

    تاثیر قیمت ارز بر ثبات اقتصادی

    ثبات اقتصادی چیزی است که اقتصاد هر کشور به آن نیاز دارد و هر همه متخصصین اقتصاد آن را برای کشور لازم می دانند. در چند دهه گذشته تا حدودی این ثبات در ا