برچسب خروج ارز


  • چرا تراز تجاری کشور منفی شده؟

    چرا تراز تجاری کشور منفی شده؟

    تراز تجاری منفی! چیزی که به تازگی توسط رئیس بانک مرکزی ابراز شد. اما این تراز تجاری چیست که بخواهد منفی شود و این که چرا باید در اقتصاد ما نمره منفی و