برچسب خروج از رکود


  • چه زمانی از رکود خارج خواهیم شد؟

    چه زمانی از رکود خارج خواهیم شد؟

    خروج از رکود زمانی اتفاق می افتد که تولید داخلی افزایش یافته و به دنبال آن صادرات افزایش پیدا کند. در کنار این ها باید نرخ بیکاری نیز کاهش بیابد. در ا