برچسب درام آذربایجان


  • معرفی واحد پول کشورهای مختلف

    معرفی واحد پول کشورهای مختلف

    در دنیا واحد های پولی مختلفی وجود دارد که یک یا چند کشور از آن استفاده می کنند. برخی از واحد های پول مختص یکی کشور است و فقط در آن کشور اعتبار دارد و