برچسب رتبه آزادی اقتصادی


  • آزادی اقتصادی ایران کاهش یافت!

    آزادی اقتصادی ایران کاهش یافت!

    آزادی اقتصادی یکی از نکات مهم پیشرفت اقتصادی یک کشور محسوب می شود که بنابر گزارش یکی از سازمان های آمار جهانی امتیاز ایران در شاخص آزادی اقتصادی افزای