برچسب رشد نقدینگی


  • تاثیر رشد نقدینگی بر تورم

    تاثیر رشد نقدینگی بر تورم

    نقدینگی کشور براساس آمار های بدست آمده توسط بانک مرکزی در شش ماهه اول امسال خود بوده به طوری که امید است این مقدار رشد بیشتری داشته باشد. با توجه به ا