برچسب سامانه نیما


  • آشنایی با بازار ثانویه ارز

    آشنایی با بازار ثانویه ارز

    یکی از بحث های داغ این روزها بحث ارز و نرخ آن است که هر روز خبر ساز می شود. در کنار اخبار حوزه ارز نام بازار ثانویه ارز نیز به چشم می خورد که ممکن است

  • آشنایی با سامانه نیما

    آشنایی با سامانه نیما

    در پی جهش ارزی اخیر بود که بانک مرکزی سامانه ارزی نیما را راه اندازی کرد تا از این طریق بتواند تا حدودی بازار ارز و معاملات ارزی را مدیریت کند. بانک م