برچسب سامانه نیما


  • آشنایی با سامانه نیما

    آشنایی با سامانه نیما

    در پی جهش ارزی اخیر بود که بانک مرکزی سامانه ارزی نیما را راه اندازی کرد تا از این طریق بتواند تا حدودی بازار ارز و معاملات ارزی را مدیریت کند. بانک م