برچسب صادرات نفت


  • افزایش قیمت نفت ایران در سال گذشته

    افزایش قیمت نفت ایران در سال گذشته

    قیمت نفت ایران در سالهای پیش به شدت کاهش یافته بود که علت آن برداشت و صادرات بی رویه عربستان بود که باعث کاهش قیمت جهانی نفت و نفت ایران شده بود. اما