برچسب لو بلغارستان


  • آشنای با لو، واحد پول بلغارستان

    آشنای با لو، واحد پول بلغارستان

    یکی از واحدهای پول در دنیا واحد پول لو (lev) است که پول رسمی بلغارستان می باشد. لو بلغارستان را با علامت BGN در بین الملل نمایش می دهند. لو واحد پول م