برچسب لک آلبانی


  • آشنایی با واحد پول لک آلبانی

    آشنایی با واحد پول لک آلبانی

    کشور آلبانی واحد پولی به نام لک (lek) دارد. لک یا به عبارتی لک آلبانی واحد پول کشور آلبانی است و یکای پول رسمی این کشور به حساب می آید. متولی کنترل ار