برچسب واحد پول افغانستان


  • آشنایی با افغانی، واحد پول افغانستان

    آشنایی با افغانی، واحد پول افغانستان

    یکی از واحد های پولی عجیب واحد پولی افغانی است که مربوط به کشور افغانستان است. این واحد پول مانند واحد پولی عباسی که مربوط به حکومت صفویان در ایران بو