برچسب واحد پول ایران


  • ریال ایران سومین پول کم ارزش دنیا

    ریال ایران سومین پول کم ارزش دنیا

    ارزش پول ملی کشور یعنی ریال ایران ارزش پایینی دارد و همه از این ارزش پایین اطلاع دارند. ارزش ریال ایران به قدری پایین است که حتی ضعیف ترین کشورهای اقت

  • آشنایی با واحد پولی ریال

    آشنایی با واحد پولی ریال

    ریال نام آشنایی برای همه ما است. واحدی که معمولا آن را در بانک ها و مکانهای رسمی می شنویم و در کوچه و بازار از آن خبری نیست.  ریال فقط واحد پولی کشور