برچسب واحد پول عربستان


  • آشنایی با واحد پولی ریال

    آشنایی با واحد پولی ریال

    ریال نام آشنایی برای همه ما است. واحدی که معمولا آن را در بانک ها و مکانهای رسمی می شنویم و در کوچه و بازار از آن خبری نیست.  ریال فقط واحد پولی کشور