برچسب واحد پول غنا


  • آشنایی با واحد پول سدی غنا

    آشنایی با واحد پول سدی غنا

    واحد پول کشور آفریقایی غنا سدی (cedi) می باشد که به آن سدی غنا گفته می شود. سدی یکی از ارزهای غیررایج در دنیا می باشد که تنها کشور دارنده آن غنا می با