برچسب پیش بینی اقتصادی


  • پیش بینی اقتصادی کدام بانک بهتر است؟

    پیش بینی اقتصادی کدام بانک بهتر است؟

    براساس آمارهای منتشر شده توسط اتحادیه جهانی پول رتبه بندی بانک های مرکزی کشورهای مختلف بر اساس دقت در پیش بینی وضعیت اقتصادی انجام شده است و بهترین و