برچسب کنترل بازار ارز


  • چه خبر از بازار ارز و دلار؟

    چه خبر از بازار ارز و دلار؟

    طی چند روز گذشته نرخ ارز رشد زیادی داشته طوری که توجه همگان به بازار ارز جلب شده است. در میان رئیس بانک مرکزی گفته نرخ ارز حباب است و به زودی خالی خوا

  • تاثیر رشد نقدینگی بر تورم

    تاثیر رشد نقدینگی بر تورم

    نقدینگی کشور براساس آمار های بدست آمده توسط بانک مرکزی در شش ماهه اول امسال خود بوده به طوری که امید است این مقدار رشد بیشتری داشته باشد. با توجه به ا