برچسب یارانه


  • یارانه ثروتمندان حذف می شود یا نه؟

    یارانه ثروتمندان حذف می شود یا نه؟

    حذف یارانه ثروتمندان! چیزی که چند سالی می شود همه منتظر اقدام دولت در اینباره هستند اما خبری از آن نمی شود. حتی یارانه برخی اقشار جامعه که ثروتمند نیس